Sklep o spremembi sklepa o določitvi cen vzgojno varstvenih programov enot vrtcev v občini Starše

Predpisi, na katere predpis vpliva