Zahteva za izdajo mnenja o skladnosti s prostorskim aktom

Načini oddaje

Da
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.